Felhasználói leírás

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi feltételeket. Ön mint Felhasználó a https://www.abaqoos.com/ honlapon történő Abaqoos voucher regisztrációval, illetve az Abaqoos voucher használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbiakat. További részletes tájékoztatást talál a Gyakran Ismételt Kérdések oldalon.

1. A Szolgáltató adatai
2. A Szolgáltatás meghatározása, leírása
3. Regisztráció
3.1. A regisztráció folyamata
3.2. A regisztrációs adatok módosítása
3.3. A regisztráció törlése
4. Voucherek vásárlása, egyéb tranzakciók
4.1. Az Abaqoos voucher
4.2. Voucher feltöltése
4.3. Fizetés Abaqoos voucherrel
4.4. Voucher visszaváltása
5. Díjak és számlázás
6. Adatkezelés és adatvédelem
7. Felelősségi szabályok
8. A Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítása
9. Szerzői jogok
10. Egyéb rendelkezések

1. A Szolgáltató adatai

Cégnév: POD CEE Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: H-1062 Budapest,Váci út 1-3 C torony V. emelet
Elektronikus levélcím: help@abaqoos.com
Cégjegyzékszám: 01-09-877015
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 13859907-2-43

Vissza az elejére

2. A Szolgáltatás meghatározása, leírása

A Szolgáltató által üzemeltetett https://www.abaqoos.com honlapon elérhető Abaqoos voucher Szolgáltatás keretében a regisztrált felhasználók számára lehetőség nyílik voucher megvásárlására, valamint kapcsolódó szolgáltatások igénybe vételére (a továbbiakban: Szolgáltatás). További részletes tájékoztatást talál a Gyakran Ismételt Kérdések oldalon.

A Szolgáltatáson keresztül elérhetővé tett egyes tartalmakat a honlap bármely látogatója böngészheti, megtekintheti. A Szolgáltatás legtöbb eleme (pl. tranzakciók lebonyolítása) azonban regisztrációhoz kötött.

A regisztráció és – ahol személyes adatok megadása szükséges – a Szolgáltatás igénybe vétele során Felhasználó köteles minden esetben a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Felhasználó tudomásul veszi, hogy valótlan adatok megadása akár büntetőjogi felelősség alapjául is szolgálhat.

Vissza az elejére

3. Regisztráció

A regisztrációval a felhasználó létrehoz egy Abaqoos voucher fiókot, amelynek keretében lehetősége nyílik egy típusú voucher megvásárlására. Regisztrált voucherenként egy típusú voucher és feltöltése lehetséges. Amennyiben valaki több Abaqoos elfogadóhelyen is szeretne fizetni Abaqoos voucherrel, akkor több voucher fiók regisztrációjára van szükség. Maga a regisztráció költséggel nem jár, és nem jár kötelezettséggel voucher vásárlására.

A honlapon kizárólag olyan felhasználók jogosultak regisztrációra, akik jogosultak polgári jogi ügyletek (szerződések) létrehozására. Olyan felhasználók is jogosultak regisztrálni, akik kizárólag korlátozott körben jogosultak szerződéskötésre (pl. kizárólag saját keresményük erejéig); ilyen esetben azonban a regisztrált Felhasználó kizárólag olyan ügyletekben vehet részt, amilyen körben szerződéskötésre jogosult.

Szolgáltató a regisztráció lehetőségét biztosítja jogi személyek részére is; ilyen regisztrációra a képviseletre (jogszabály vagy meghatalmazás alapján) jogosult személy jogosult. Az eljáró képviselő a regisztrációval felelősséget vállal azért, hogy képviseleti jogosultsága e körben fennáll, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy képviseleti jogosultságát a lebonyolított tranzakciókhoz kapcsolódóan szükség esetén igazolja a tranzakcióban érintett más Felhasználó felé is.

Vissza az elejére

3.1. A regisztráció folyamata

A regisztráció során a Felhasználó köteles megadni egy szabadon elérhető felhasználónevet, jelszót, valamint a regisztrációhoz szükséges (a regisztrációs lapon *-gal jelölt) egyéb adatokat. A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és az adott Felhasználóra nézve megkövetelt hiánytalan kitöltésével indul.

A regisztráció során a felhasználónak hozzá kell rendelnie a voucher fiókját egy voucher kibocsátóhelyhez. A voucherekhez rendelt kibocsátóhely ezt követően nem változtatható meg.

A regisztrációval létrejött megállapodás magyar nyelvű, nem minősül írásba foglaltnak, azt Szolgáltató nem iktatja.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a regisztráció, valamint a későbbi módosítások során megadott adatok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek, ennek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy szükség esetén a közölt adatokat frissíti.

A regisztráció csak létező természetes vagy jogi személyek számára megengedett; az automatizált metódusok („bot”) általi regisztráció tilos.

Vissza az elejére

3.2. A regisztrációs adatok módosítása

A regisztrált adatok módosítására a Szolgáltatás weboldalán keresztül van lehetőség.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a regisztráció során vagy azt követően megadott felhasználói adatainak megváltozásáról köteles Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, a weboldal erre szolgáló felületének használatával.

Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót. A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. A Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

Amennyiben Felhasználó elfelejti jelszavát, úgy Szolgáltató e-mailben megküldi a Felhasználó által regisztráció folyamatában vagy azt követően a felhasználói fiókhoz megadott email-címre az új jelszó (következő belépéskor kötelezően megváltoztatandó) megadásához szükséges hivatkozást (linket). Amennyiben Felhasználó nem adott meg e-mail címet a felhasználói fiókhoz kapcsolódóan, úgy a jelszó visszaállítására nincs lehetőség.

Vissza az elejére

3.3. A regisztráció törlése

Felhasználó akkor jogosult megszüntetni Abaqoos voucherét, amennyiben annak az egyenlege nulla. Ha a Felhasználó olyan vouchert szeretne törölni, aminek az egyenlege nem nulla, akkor a Szolgáltató lenullázza a voucher egyenlegét. A megszüntetésre a Szolgáltató weboldalán keresztül, azonnali hatállyal van lehetőség; az ettől eltérő módon (pl. email, telefon) történő felmondás nem hatályos.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek megsértése esetén Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást azonnali hatállyal, indokolás nélkül felfüggeszteni; ismételt vagy súlyos szerződésszegés esetén megszüntetni.

A Szolgáltató jogosult arra, hogy belátása szerint a Szolgáltatást megszüntesse. Ilyen esetben Szolgáltató a megszüntetésről és annak feltételeiről Szolgáltató legalább 60 nappal előre értesíti a felhasználókat. A megszüntetésből eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A regisztráció – Szolgáltató vagy Felhasználó általi – törlése esetén a Felhasználó által birtokolt esetleges Abaqoos voucherek törlődnek. Szolgáltató kifejezetten felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a voucherek visszatérítésére ilyen esetben sincs mód.

Vissza az elejére


4.1. Az Abaqoos voucher

Az Abaqoos voucher olyan speciális vásárlási utalvány, amelyet Abaqoos fizetéssel lehetséges felhasználni. Az alapvető különbség az Abaqoos voucher és az Abaqoos pénztárcák között, hogy az Abaqoos vouchert csak annak kibocsátójánál lehet fizetésre felhasználni (ezért vásárlási utalvány). Abaqoos pénztárcával a felhasználó minden Abaqoos elfogadóhelyen, korlátozás nélkül tud fizetni. Az Abaqoos voucher tehát lényegében ugyanúgy működik, mint a hagyományos vásárlási utalvány, azzal a különbséggel, hogy a voucher elektronikus, annak felhasználása kizárólag Abaqoos fizetés útján történhet.

Az Abaqoos voucher kibocsátója az a gazdálkodó szervezet, amelynél a voucher beváltható (a továbbiakban: Kibocsátó); ehhez a Szolgáltató mint az Abaqoos voucher üzemeltetője csupán technikai támogatást nyújt, a Kibocsátóval kötött szerződései alapján. Az Abaqoos voucher megvásárlásával a Felhasználó a Kibocsátóval kerül közvetlen jogviszonyba, a Kibocsátó által meghatározott szerződési feltételek szerint.

A felhasználó úgy tud vocuhert vásárolni, ha a Szolgáltató weboldalán regisztrál és a 4.2. alfejezet szerinti módon és feltételekkel feltölti azt.

Az Abaqoos voucher egy olyan speciális online vásárlási utalvány, amit interneten keresztül tud beváltani az Abaqoos voucher elfogadóhelyeken. Az Abaqoos vouchert csak és kizárólag a fent meghatározott szolgáltatás igénybevételére lehet használni. Az Abaqoos vouchert és a Szolgáltató bankszámláit kifejezetten NEM lehet pénzgyűjtésre használni. Továbbá üzletszerűen végzett tevékenység során kifejezetten TILOS kérni, hogy a pénzügyi teljesítést a Szolgáltató bankszámláira teljesítsék az ügyfelek. Egyazon Abaqoos voucherre pénzt maximálisan 3 különböző személy tölthet fel. Nem rendeltetésszerű használat esetén a Szolgáltató jogosult az Abaqoos voucher felfüggesztésére, visszavonására. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy az Abaqoos vouchert regisztráló ügyfele visszaél ezzel a tiltással, jogában áll kérni az ügyfelét, hogy hitelt érdemlően azonosítsa magát. A Szolgáltatónak akkor is jogában áll kérnie ügyfelét, hogy hitelt érdemlően azonosítsa magát, ha kevesebb, mint 3 különböző személy töltötte fel az Abaqoos voucherét. A Szolgáltató azért tartja fenn magának ezt a jogot, mivel az internetes csalások esetleges károsultjait kívánja megvédeni.

Vissza az elejére

4.2. Voucher feltöltése

A voucher feltöltése a jelen alfejezetben meghatározottak szerint van lehetőség.

A Szolgáltatás keretében kizárólag Abaqoos voucherek vásárolhatóak és tölthetőek fel, amelyeket az egyes Kibocsátók a Szolgáltató mint technikai háttérszolgáltató igénybevételével bocsátanak ki.

A voucherek feltöltése során a felhasználónak nem kell belépnie a voucher fiókjába.

Az ellenérték magyar forintban teljesítendő; más pénznemben teljesített befizetés esetén a befizetés forint ellenértéke kerül jóváírásra

A megvásárolt voucher beváltására a Felhasználó – az adott voucherre vonatkozó speciális feltételek eltérő rendelkezése hiányában – a feltöltést követő 30 napon belül, az adott Kibocsátónál az általa kiválasztott és Abaqoos megoldással fizethető termékre.

Vissza az elejére

4.3. Fizetés Abaqoos voucherrel

Abaqoos voucher kizárólag az adott Abaqoos voucher kibocsátójánál lehet fizetést teljesíteni. A fizetés az Abaqoos fizetés szabályai szerint történik.

Abaqoos voucherrel történő fizetés esetén a felhasznált összeg levonásra kerül az Abaqoos voucher értékéből. Így az Abaqoos voucher rugalmasan, akár több részletben is felhasználható.

Vissza az elejére

4.4. Voucher visszaváltása

Az Abaqoos voucher visszaváltására nincsen lehetőség.

Vissza az elejére

5. Díjak és számlázás

A Szolgáltatás igénybe vétele díjfizetéshez nem kötött. Az Abaqoos voucherrel történő fizetésért a Kibocsátó sem számít fel díjakat és nem különbözteti meg hátrányosan a felhasználót egyéb fizetési módokhoz képest.

A Szolgáltatás igénybevétele során a saját bankja által felszámított díjakat a jelen tájékoztatás nem érinti.

A voucher megvásárlásáról (a megvásárolt voucher összegéről) sem Szolgáltató, sem Kibocsátó nem állít ki számlát, mivel a voucher (vásárlási utalvány) értékesítése nem jelent önálló termékértékesítést vagy szolgáltatásnyújtást. Felhasználó a voucher beváltásakor a ténylegesen megvásárolt termékről vagy igénybe vett szolgáltatásról igényelhet számlát a Kibocsátótól.

2013. február 4-től az 50.000 forint alatti készpénzbefizetések után 200 forint + ÁFA díjat vagyunk kénytelenek levonni a befizetett összegből.

A tranzakciós díjakat a befizetett összegből, vagy kifizetés esetén a bankszámlára visszautalt összegből fogjuk levonni. A számlákat elektronikus formában állítjuk ki a Számlázz.hu rendszerét használva és a regisztrációkor megadott e-mail címére küldjük ki.

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben banki átutalással bármekkora összeggel töltik fel Abaqoos voucherüket, vagy készpénzben 50.000 forint feletti összeget töltenek fel, az Abaqoos szolgálatás továbbra is teljes mértékben INGYENES.

Az Abaqoosszal történő fizetés értékhatártól függetlenül szintén INGYENES maradt.

Fontos, hogy se havidíjat, se éves díjat és semmilyen más díjat nem számolunk fel. Ezen tételeket a bankok által kirótt, 2013. január 1-től megemelkedett tranzakciós díjak miatt vagyunk kénytelenek bevezetni.

Példák:
10.000 forint értékű, egyösszegű készpénzbefizetés esetén
a felszámított tranzakciós díj: 254 forint

50.000 forint értékű, egyösszegű készpénzbefizetés esetén
a felszámított tranzakciós díj: 0 forint

10.000 forint értékű, egyösszegű banki átutalás esetén
a felszámított tranzakciós díj: 0 forint

2.000 forint értékű, fizetés esetén
a felszámított tranzakciós díj: 0 forint

Vissza az elejére

6. Adatkezelés és adatvédelem

Szolgáltató az adatkezelés során a Magyar Köztársaság hatályos adatvédelmi jogszabályainak (így különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek) megfelelően jár el. Az itt leírt adatkezelések az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényen, valamint a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapulnak. A Felhasználó a hozzájárulását a regisztrációval, adatainak megadásával, valamint a Szolgáltatás igénybe vételével adja meg.

Szolgáltató a feltöltött adatokat csak a Szolgáltatás üzemeltetéséhez szükséges mértékben kezeli, amelyhez Felhasználó a regisztráció révén ad hozzájárulást. Szolgáltató az itt meghatározottaktól eltérő célra csak a Felhasználó előzetes beleegyezésével kezelhet adatot.

Szolgáltató a Felhasználó elérésére alkalmas adatokat (például e-mail cím) kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra használja, azokat a Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül – törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére nem továbbítja.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások feltételeinek, illetve a díjainak változása esetén a változásokra vonatkozó információt Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban Szolgáltató nem használhatja reklámozási célra.

Az Abaqoos fizetési rendszerhez kapcsolódó adatkezelésekre az Abaqoos adatkezelési szabályzata irányadó.

Vissza az elejére

7. Felelősségi szabályok

Felhasználó a Szolgáltatást kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató kizárólag technikai felületet biztosít az Abaqoos voucherek megvásárlására, felhasználására, valamint technikai szolgáltatásokat nyújt az egyes Kibocsátók számára az Abaqoos voucherek kibocsátása terén, de a jogügyletekben (a kibocsátásban, elfogadásban) maga nem vesz részt, azok tartalmáért és teljesítéséért nem felelős. Szolgáltató a felhasználók ügyletkötési képességét nem vizsgálja.

Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyek az alábbiak következtében merülnek fel: (a) a Szolgáltatás helyes vagy helytelen használata, (b) a Felhasználó adataihoz való jogosulatlan hozzáférés, illetve azok jogosulatlan módosítása, (c) harmadik személy közrehatása a Szolgáltatás működésére (d) bármilyen más, a Szolgáltatással összefüggő károkozó magatartás, illetve esemény.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a felhasználók által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Szolgáltató nem felel a felhasználói jelszavak illetéktelen használatából eredő károkért.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Vissza az elejére

8. A Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltételeket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Szolgáltató ennek keretében fenntartja a jogot, hogy egyes szolgáltatásokra díjakat állapítson meg akkor is, ha ezek korábban ingyenesek voltak.

A Felhasználási Feltételek módosításáról Szolgáltató a módosítás hatályba lépését legalább 8 nappal megelőzően a szolgáltatás honlapján, valamint esetlegesen emailben értesíti a Felhasználót.

A Felhasználó a módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatás első igénybe vételével elfogadja a módosított Felhasználási Feltételeket.

Vissza az elejére

9. Szerzői jogok

A Szolgáltatás keretében megjelenített tartalom (ideértve többek közt valamennyi, az alkalmazásban elérhető grafikát és egyéb anyagokat, az alkalmazás felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Szolgáltató szellemi alkotása és az alkalmazás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Vissza az elejére

10. Egyéb rendelkezések

A jelen Felhasználási Feltételekre, valamint általánosságban a Szolgáltatásra a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai alkalmazandók.

Az a tény, hogy Szolgáltató nem él a jogszabály vagy jelen szerződés alapján őt megillető jogosultsággal, nem jelenti azt, hogy lemond az adott jog gyakorlásáról, illetve igény érvényesítéséről.

Vissza az elejére